Financiële verantwoording

Op deze pagina presenteren we het programma dat is uitgevoerd met de ter beschikking gestelde middelen. Onderaan de pagina staat de jaarrekening en de balans over 2020.

De middelen bestaan uit bijdragen van particulieren (gevraagd wordt om 250 euro per jaar) en uit andere schenkingen.

Bestuurders werken onbezoldigd en zonder onkostenvergoeding, tenzij de onkosten exceptioneel hoog zijn. Als dat het geval is, staat het met een toelichting bij de lasten vermeld.

De bestedingen zijn bedoeld om persoonlijk onderwijs verder te stimuleren door daarvoor leermiddelen te laten ontwikkelen en gratis ter beschikking te stellen. Ook wordt geholpen bij initiatieven om nieuwe scholen voor persoonlijk onderwijs op te richten of bestaande scholen te helpen het onderwijs om te vormen. Dat gebeurt mede door docenten af te vaardigen.

De start van een nieuwe school brengt hoge kosten met zich mee. Sommige daarvan worden niet door een startbekostiging van de Minister gedekt. Dat geldt in het bijzonder voor de huisvesting in gemeenten die aan 'doordecentralisatie' doen (de school moet dan zelf voor huisvesting zorgen). De SvPO wil daaraan bijdragen om deze scholen toch in staat te stellen van start te gaan.

Nieuwe scholen hebben in overleg met de gemeente wettelijk 5 jaar de tijd om een geschikte locatie te vinden. Daardoor kan de SvPO niet precies bepalen op welk moment ze haar bijdragen kan geven. Als gevolg daarvan kan er soms enige vermogensopbouw ontstaan. In 2017 is er voor het eerst een grote bijdrage geleverd (274.370 euro) voor huisvesting. Dit betrof de bijdrage aan nieuwbouw voor een school voor persoonlijk onderwijs in Hurdegaryp (Friesland). De grond is ter beschikking gesteld van de school.

In 2018 is ten behoeve van de verwerving van een gebouw voor een nieuwe school in Deventer 600.000 euro betaald aan de Stichting Frederikssoon. Die stichting heeft dit aangevuld met 256.000 van haar eigen middelen en het gebouw gekocht en om niet ter beschikking gesteld aan de school. In 2019 heeft Stichting Frederikssoon 197.900 afgelost. Middels de aankoop stelde Stichting Frederikssoon zich garant voor het risico dat de gemeente geen toestemming zou geven voor het gebruik van het gebouw als school. Die toestemming is er in 2020 gekomen en de grond en het gebouw zijn daarop ter beschikking gesteld aan de school en is de school er ook van start gegaan. Nu er geen risico meer is, neemt SvPO de grond en het gebouw weer over van Stichting Frederikssoon. De overdracht wordt in verwacht in 2021.

De meeste plannen zijn in 2020 conform verwachting gerealiseerd, waardoor er weinig afwijkingen zijn tussen de begroting en de realisatie. Uitzondering is de post 'overige lasten' die veel lager is dan begroot. In de begroting was voorzien dat de aankoop van grond in Geldermalsen en Deventer in 2020 zouden plaatsvinden. De grond in Geldermalsen is aangekocht, maar die in Deventer nog niet. Daarbij was er in de begroting van uit gegaan dat de grond als kosten genomen zou worden, maar de grond is in plaats daarvan geactiveerd op de balans.

Programma uitgevoerd in 2020

Hieronder volgt een beschrijving van de programma's die we in 2020 hebben kunnen uitvoeren.

1. Campagne 'Kies voor onderwijs'

De 'Kies voor onderwijs' campagne is effectiever gemaakt. Het gaat om een advertentie-campagne waarmee tegen zo laag mogelijke kosten een groot effect bereikt wordt om mensen te verleiden tot een baan in het onderwijs en om daarop te solliciteren. Er zijn in 2020 meer reacties binnengekomen dan ooit eerder: 6.754 (in 2019 nog 4.441 reacties en in 2018 nog 3.810 reacties).

2. Onderwijsaanbod in 'Workbook'

Het aanbod van het gratis elektronische werkboek hebben we ook dit jaar kunnen voortzetten. Het systeem, geschikt voor persoonlijk onderwijs, bevat inmiddels de lesstof en lesmethoden voor alle van de vakken voor de middelbare school. SvPO doet hieraan onderhoud door antwoorden te controleren en de inhoud te verbeteren.

3. Gratis Leerlingvolgsysteem en Administratie

Het Leerlingvolgsysteem en de Administratie zijn ook in 2020 weer gratis ter beschikking gesteld van scholen. Het systeem bevat een ouder-, docent- en leerlingportaal en een eigen koppeling met de systemen van DUO. Het is een gratis alternatief voor systemen zoals Magister en SomToday.

4. Extra docenten voor persoonlijk onderwijs

Er is een toename De bijdragen voor onderwijsondersteuning zijn opnieuw lager dan vorig jaar. Dat is omdat er minder behoefte aan was op de scholen. Dat de inhuur van personeel toch is toegenomen heeft te maken met de examentrainingen die worden gegeven.

5. Examentrainingen en taalreizen

De SvPO organiseert meerdaagse examentrainingen die voor de deelnemers gratis zijn. Het gaat om trainingen in vakken die voor de examenkandidaten verplicht zijn gegeven hun profiel. De verwachting is dat de vraag hiernaar de komende jaren zal toenemen, gezien de hoge kosten van particuliere trainingen.

De SvPO organiseert ook taalreizen in vakantieperioden waar leerlingen met korting aan kunnen deelnemen. De Stichting sluit hiertoe contracten af met reisorganisaties. Door grotere inkoop zijn de kosten lager voor de deelnemers.

6. Hostingfaciliteit voor technische services scholen

De ingekochte hostingfaciliteiten voor scholen zijn uitgebreid. Zichtbaar is alleen de website (waarop ook de pagina staat die u nu bekijkt), maar belangrijker zijn de technische services voor scholen. Daaronder bijvoorbeeld de belangrijke technische koppeling van scholen met DUO van het Ministerie van OCW om leerlinggegevens door te geven. De verwachting is dat dit de komende jaren belangrijker (en kostbaarder...) zal worden.

7. Scholingscursussen voor docenten

In 2017 zijn scholingscursussen geïntroduceerd voor docenten en schoolleiders. Vanaf 2018 is SvPO begonnen met het zelf geven van cursussen voor startende docenten. In 2020 is een start gemaakt met het maken van online cursussen. De verwachting is dat die in 2021 ingezet kunnen worden.

8. Bijdrage aan huisvesting school in Geldermalsen

Nadat er al in 2018 een bedrag was uitgetrokken voor de aankoop van grond voor een school in Geldermalsen, is de uiteindelijke koop in 2020 doorgegaan.

Jaarverslag

Balans, baten en lasten SvPO 2020


"Ik wist vanaf dag één dat ik in het persoonlijk onderwijs wilde werken. In deze omgeving kan ik mijn kennis ook echt aan leerlingen overbrengen. Hier ben je niet bezig orde te houden, je kunt echt een goede les bieden. Dat is het voordeel van die kleine klassen. De leerlingen die moeite hebben met Frans kan ik zo extra aandacht geven. Maar ook de leerlingen die goed zijn komen aan hun trekken."

Francis Cediey, docente Frans