Financiële verantwoording

Op deze pagina presenteren we het programma dat is uitgevoerd met de ter beschikking gestelde middelen. Onderaan de pagina staat de jaarrekening en de balans over 2021.

De bestedingen zijn bedoeld om persoonlijk onderwijs verder te stimuleren door daarvoor leermiddelen te laten ontwikkelen en gratis ter beschikking te stellen. Ook wordt geholpen bij initiatieven om nieuwe scholen voor persoonlijk onderwijs op te richten of bestaande scholen te helpen het onderwijs om te vormen.

De start van een nieuwe school brengt hoge kosten met zich mee. Sommige daarvan worden niet door een startbekostiging van de Minister gedekt. Dat geldt in het bijzonder voor de huisvesting in gemeenten die aan 'doordecentralisatie' doen (de school moet dan zelf voor huisvesting zorgen). De SvPO wil daaraan bijdragen om deze scholen toch in staat te stellen van start te gaan.

Nieuwe scholen hebben in overleg met de gemeente wettelijk 5 jaar de tijd om een geschikte locatie te vinden. Daardoor kan de SvPO niet precies bepalen op welk moment ze haar bijdragen kan geven. Als gevolg daarvan kan er soms enige vermogensopbouw ontstaan. In 2017 is er voor het eerst een uitgave gedaan voor huisvesting van een school. Dat betrof de aankoop van een stuk grond. Na toestemming van de gemeente heeft de school daar een nieuw gebouw op gerealiseerd op basis van een blauwdruk van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. De grond is in erfpacht gegeven aan de school.

Op dezelfde wijze is in 2020 grond aangekocht in Geldermalsen en in erfpacht afgegeven aan de school. De school heeft er een identiek gebouw als dat in Friesland op gerealiseerd.

In 2021 is zowel een voormalige missieschool in Hoorn als een kerk met pastorie in Deventer verworven. Beide gebouwen zijn in erfpacht gegeven van de scholen in deze plaatsen. De scholen hebben de gebouwen laten renoveren en verbouwen.

Programma uitgevoerd in 2021

Hieronder volgt een beschrijving van de programma's die we in 2021 hebben kunnen uitvoeren.

1. Campagne 'Kies voor onderwijs'
De 'Kies voor onderwijs' campagne is voortgezet. Het gaat om een advertentie-campagne waarmee ouders en docenten geïnformeerd worden over persoonlijk onderwijs. De campagne is beperkter in omvang dan het vorige jaar, maar had niettemin een flink gegroeid bereik van 9.873 reacties (was 6.978 in 2020).
2. Onderhoud ict naar externe partij
In 2021 is een begin gemaakt met de overdracht van het onderhoud van de ict rond lesmiddelen aan een nieuwe partij. Tegelijk met de overdracht worden er nieuwe functionaliteiten toegevoegd. De bijdragen die de Stichting in het verleden heeft gemaakt zijn doorbelast aan de scholen.
3. Directe bijdragen aan scholen
Directe bijdrage aan scholen voor persoonlijk onderwijs. Er zijn in 2021 directe bijdragen gedaan aan scholen voor persoonlijk onderwijs ter dekking van exploitatielasten.
4. Extra docenten voor persoonlijk onderwijs
Extra docenten voor persoonlijk onderwijs en examentrainingen. Er zijn in 2021 docenten op tijdelijke basis ingehuurd om onderwijs en om examentrainingen te geven op de acht scholen voor persoonlijk onderwijs.
5. Hosting
Hostingfaciliteit voor technische services scholen. De ingekochte hostingfaciliteiten voor scholen zijn uitgebreid voor nieuwe voorzieningen en functies. Er waren voor alle voorzieningen in 2021 in totaal 2.629 (was 2.514 in 2020) unieke gebruikers (leerlingen) van de systemen voor opgaven en oefeningen. De portalen die online ter beschikking zijn gesteld hadden in 2021 een aantal van 22.334 unieke gebruikers (ouders, leerlingen, docenten) (was 19.504).
6. Organisatie taalreizen
De Stichting voert de organisatie uit van taalreizen voor leerlingen van scholen voor persoonlijk onderwijs.

Er is in 2021 ook een zoektocht gestart naar een campus voor taalreizen in Engeland en in Frankrijk. Doel is om ervoor te zorgen dat aan leerlingen zo goedkoop mogelijk taalreizen aangeboden kunnen worden. De campus moet zorgen voor een intensievere beleving van taal en cultuur doordat activiteiten op de campus georganiseerd kunnen worden samen met de lokale gemeenschap. Het levert meer een onderdompeling op dan met een taalschool en verblijf bij gastgezin mogelijk is.

De zoektocht in Engeland is voorlopig gestaakt. De combinatie Brexit en corona maakt reizen naar Engeland moeilijk. De zoektocht in Frankrijk heeft een optie opgeleverd die onderzocht wordt op financiële en organisatorische haalbaarheid.
7. Overname kerkgebouw in Deventer voor school
Van de Stichting Frederikssoon is de grond van de kerk en de pastorie in Deventer overgenomen die in erfpacht wordt gegeven aan de school voor persoonlijk onderwijs aldaar.
8. Overname gebouw in Hoorn
De aankoop van de grond van het zogeheten Missiehuis in Hoorn is afgerond. De grond is in erfpacht uitgegeven aan de school voor persoonlijk onderwijs in Hoorn.
Jaarstukken

Jaarverslag 2021

Balans, baten en lasten 2021


"Ik wist vanaf dag één dat ik in het persoonlijk onderwijs wilde werken. In deze omgeving kan ik mijn kennis ook echt aan leerlingen overbrengen. Hier ben je niet bezig orde te houden, je kunt echt een goede les bieden. Dat is het voordeel van die kleine klassen. De leerlingen die moeite hebben met Frans kan ik zo extra aandacht geven. Maar ook de leerlingen die goed zijn komen aan hun trekken."

Francis Cediey, docente Frans